آشنایی با نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

آشنایی با نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی

تحلیل آماری با استفاده از بسته نرم افزار Lisrel در تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی، یکی از روش های مرسوم جهت محاسبات تحلیل عاملی و معادلات ساختاری برای متغیرهای مورد مطالعه شناخته می شود. این نرم افزار به عنوان مکملی برای نرم افزار SPSS به کار می رود و برای پایان نامه علوم انسانی و اجتماعی استفاده می شود.

 

مزایای کاربرد نرم افزار Lisrel در پایان نامه علوم اجتماعی

  • برآورد مدل های ریاضی:  برای برآورد مدل های خطی، بررسی روابط متغیرها و تجزیه و تحلیل چندمتغیره از جمله تجزیه و تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، تحلیل مسیر و ... در پایان نامه های علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.
  • مدل هایی با متغیرهای پنهان: یکی از مهم ترین مزایای نرم افزار Lisrel امکان حل مدل هایی با متغیرهای پنهان است. همچنین، ارائه روش بهینه برای حل مدل های خطی تعمیم یافته برای داده های چندسطحی از دیگر ویژگی های متمایز نرم افزار لیزرل برای تحقیقات پایان نامه علوم اجتماعی محسوب می شود.
  • مدلسازی توابع ساختاری: برای ترکیب متغیرهای پیوسته و ترتیبی برای داده های نمونه های تصادفی با استفاده از نرم افزار انجام می شود. حل مدل هایی با توابع ریاضی از جمله تابع لوجیت، تابع پروبیت، تابع لگاریتمی-لگاریتمی به آسانی با نرم افزار لیزرل امکان پذیر است.
  • سنجش آماره های توصیفی: نرم افزار لیزرل، با استفاده از سنجش مقادیر همبستگی و کوواریانس، می تواند میزان بار عاملی، واریانس، خطای متغیر یا متغیرهای پنهان را برآورد کند.
  • سنجش خطای اندازه گیری: نرم افزار Lisrel قادر است خطاهای اندازه گیری در مدل و روابط پیچیده علی موجود میان متغیرها را مورد توجه قرار دهد. متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای پنهان به طور همزمان در سیستم معادلات این نرم افزار وارد خواهند شد و در محاسبات آماری در پایان نامه به کار خواهند رفت.
  • بنابراین، نرم افزار لیزرل پاسخی برای نیاز به مدل هایی با متغیرهای پنهان، روابط علی پیچیده و متقابل و خطای اندازه گیری در پایان نامه های علوم رفتاری به حساب می آید.

انجام پایان نامه علوم اجتماعی

سفارش پایان نامه علوم اجتماعی

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397 ساعت: 15:12

close
تبلیغات در اینترنت